Articles Of Association - International Business Club CBS

Articles Of Association

Vedtægter, for IBCCBS

International Business Club, Copenhagen business school

Stiftet 1975 som UHK, Udenrigs Handelsklubben,

senere CIBA, Copenhagen international business alumni

 

 

§1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er International Business Club Copenhagen Business School, forkortet IBCCBS.

1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

 

§2 Formål

2.1 Foreningens formål er at samle kandidater/dimittender fra de erhvervsøkonomiske studier på CBS, tidligere HHK samt alle med interesse for International Business, i et fagligt og socialt netværk til inspiration og udvikling med fokus på International Business.

2.2 Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.

2.3 At styrke medlemmernes viden omkring International Business ved faglige og sociale aktiviteter af enhver art.

 

§3 Medlemskreds

3.1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

3.2 Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, ibccbs.dk. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det relevante kalenderår.

3.4 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår.

3.5 Udmeldelse sker uden yderligere varsel, såfremt medlemmer ikke betaler kontingent for kalenderåret.

 

§4 Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved mail til medlemmerne, og ved opslag på ibccbs.dk med angivelse af dagsorden.

4.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 8 dage inden generalforsamlingen har tilmeldt sig på ibccbs.dk og betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Godkendelse af budget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af næstformand
  8. Valg af yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
  10. Eventuelt

4.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder inden den dato, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

4.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

4.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

5.2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§6 Foreningens daglige ledelse

6.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1 årig periode. Genvalg kan finde sted. Indtræder der vakance kan bestyrelsen supplere sig med et medlem af foreningen. Intet medlem kan undslå sig for at modtage valg.

 

6.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær, og fordeler arbejdsopgaver for det kommende år. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

6.4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

6.5 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

§7 Økonomi, regnskab og revision

7.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

7.3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

7.4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

 

 

§8 Tegningsregler og hæftelse

8.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

8.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§9 Vedtægtsændringer

9.1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

9.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§10 Opløsning

10.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

10.2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

§11 Datering og gyldighed

11.1 Således vedtaget på foreningens ekstraordinære  generalforsamling den 24. juli 2018. Disse vedtægter har gyldighed fra den 24. juli 2018. De hidtidige vedtægter er samtidigt ophævet.

 

 

 

 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. september 1975, den ordinære generalforsamling oktober 1983, den ordinære generalforsamling den 29. oktober 1987, den ordinære  generalforsamling 5. oktober 1995, den ordinære generalforsamling 25. februar 1999, den ordinære generalforsamling 24. februar 2000, den ordinære generalforsamling februar 2001, senest ændret og vedtaget,

 

På foreningens ekstraordinære generalforsamling

Frederiksberg, den 24. juli 2018

Vedtægter underskrevet af bestyrelsen findes HER!

Referat af seneste generalforsamling fines HER!